Právní gramotnost v medicíně PraGraM

Informace o projektu
 • Název projektu: Právní gramotnost v medicíně (PraGraM)
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0152
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Sociální lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Odborný garant projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
 • Odborný vedoucí projektu: PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
 • Projektový a finanční manažer: Ing. Pavel Srovnal
 • Zahájení projektu: 01/2012
 • Ukončení projektu: 12/2014
Tým projektu

Řídící tým (řazeno podle abecedy)

 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. – Odborný expert – geriatrická klinika (milena.bretsnajdrova@fnol.cz)
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – Konzultant v oblasti právní problematiky; Metodik – Specifický modul Rodinné právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (milana.hrusakova@upol.cz)
 • JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. – Metodik – Specifický modul – Postavení lékaře v právním systému ČR a EU (jakesova@olomouc-advokatni-kancelar.cz)
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – Odborný expert – Neonatologická klinika (lumir.kantor@fnol.cz)
 • PhDr. Jaroslava Králová – Odborný expert – didaktik a školitel (jaroslava.kralova@upol.cz)
 •  JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M. – Odborný asistent – právní gramotnost (petr_langer@centrum.cz)
 • doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc. – Metodik – Specifický modul – Trestní právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (svatopluk.loyka@upol.cz)
Tým projektu
 • JUDr. Marie Mazánková – Metodik – Specifický modul – Správní právo a veřejná správa ve vztahu k výkonu lékařské profese; Metodik – Specifický modul – Právo v sociální oblasti ve vztahu k výkonu lékařské profese (m.mazankova@kr-olomoucky.cz)
 • prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. – Odborný expert – porodnicko-gynekologická klinika (radovan.pilka@fnol.cz)
 • Mgr. et Mgr. Eva Prošková – Metodik – Specifický modul – Právní základy vzdělání lékaře (eva@proskova.cz)
 • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – Metodik – Specifický modul – Občanské právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (info@prudil.cz)
 • MUDr. Vlastislav Šrámek – Odborný expert – onkologická klinika (vlastislav.sramek@fnol.cz)
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. – Konzultant v oblasti ekonomických aktivit (jiri.vevoda@upol.cz)
 • MUDr. Zdeněk Záboj – Odborný expert – geriatrická klinika (zdenek.zaboj@fnol.cz)
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. – Metodik – Specifická modul – Pracovní právo ve vztahu k výkonu lékařské profese; Metodik – Specifický modul – Vztah práva a ekonomiky při výkonu lékařského povolání (jaroslav.zlamal@upol.cz)

Technický tým

 • Viktor Svoboda – Expert na grafické interaktivní výstupy (vik@centrum.cz)
Anotace projektu

Hlavní idea projektu vychází z předpokladu postupné změny ve znalostních podmínkách pro výkon lékařské profese. Lékař potřebuje osvojení právní gramotnosti a s ní související gramotnosti ekonomické. Idea koncepčně navazuje na Lisabonskou smlouvu, která klade důraz na akceschopnost v rámci EU v zájmu kvality života občanů, mimo jiné také v oblasti veřejného zdraví. Pozvednutím právní gramotnosti budoucích lékařů lze úspěšně naplňovat odkaz Lisabonské smlouvy, jedná se o perspektivní inovaci vzdělávání.
Lékaři se ve své každodenní praxi setkávají s problémy, na které nejsou v současném systému studia úplně připraveni – nárůst agresivního chování pacientů, vzestup stresu a s ním související riziko profesního pochybení nebo vyhoření, dále ekonomické tlaky, právní otázky, soudní spory, etické otázky (např. alokace finančních zdrojů, sdělování informací, apod.), sladění profesní role s rolí partnera a rodiče atd. Tyto narůstající požadavky lékařské praxe musí nutně reflektovat zejména pregraduální příprava mediků na lékařských fakultách. Všechny klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávání studentů LF UP v Olomouci a propojení s právnickým světem.

Cíle projektu
 • inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • nastavení základů právního povědomí pro budoucí lékařské obory
 • zavedení systému vzdělávání formou interaktivních pracovních sešitů
 • větší zapojení odborníků z praxe do systému univerzitního vzdělávání
Klíčové aktivity

Projekt je rozdělen do tří vzdělávacích bloků:
1. vzdělávací blok – Základy právní gramotnosti lékaře
2. vzdělávací blok – Právní aspekty lékařské profese
3. vzdělávací blok – Právní vztah lékař a pacient
Na tvorbě a realizaci jednotlivých vzdělávacích bloků se budou podílet nejen kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci z Lékařské a Právnické fakulty UP, ale také odborníci z praxe.
V rámci projektu budou tedy probíhat následující klíčové aktivity:

 • Návrh struktury a metodiky vzdělávacích bloků
 • Odborné workshopy – protnutí právního a medicínského světa
 • Realizace 1. vzdělávacího bloku
 • Realizace 2. vzdělávacího bloku
 • Realizace 3. vzdělávacího bloku
 • Vydání monografie „Právo v lékařské praxi“
 • Evaluace projektu
Výstupy projektu
 • vytvoření tří předmětů typu „C“ pro studenty LF UP
 • propojení právnického světa se světem medicíny prostřednictvím odborných worshopů
 • rozšíření znalostí v oblasti legislativy ve zdravotnictví, zavádění kvality ve zdravotnictví, zdravotnické informatice, managementu ve zdravotnictví a etických dilematech současnosti
 • vydání monografie „Právo v lékařské praxi“
Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.