Profil doktorského studijního programu

Doktorský studijní program Sociální lékařství je lékařským oborem, který se zabývá nebiologickými aspekty zdraví a nemoci na úrovni populace. Zdraví a nemoc zasazuje do komplexního kontextu včetně historických souvislostí. Předmětem studia jsou: sociální determinanty zdravotního stavu, aktuální demografické trendy a měnící se pojetí zdraví a nemoci v současné společnosti. Sociální lékařství se zabývá kulturními, genderovými a věkově specifickými potřebami populačních skupin. Součástí Sociálního lékařství je analýza optimálních organizačních a ekonomických nástrojů, směřujících k udržení a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a studium možností jejich propojení v systému zdravotnické péče. Zabývá se sociální prevencí, včetně vlivu obecných a specifických pracovních podmínek. Sociální lékařství je důležitou teoretickou základnou pro medicínskou a zdravotnickou praxi, protože poskytuje vědecky podložené poznatky o tom, jak na základě principů lékařské etiky účinně řídit a rozdělovat zdravotnické služby.

Složení oborové rady doktorského studijního programu „Sociální lékařství“

 • předseda oborové rady: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • místopředseda oborové rady: prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.,LF UP v Olomouci
Členové oborové rady - Sociální lékařství 4letý program (P5161)
 • doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., ZSF JU v Českých Budějovicích
 • Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU v Ostravě
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., LF MUv Brně
 • PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU v Brně
 • doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP v Olomouci
 • doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., FN Olomouc
 • doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.,  MBA, FN Olomouc
 • doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,  MBA, FN Olomouc
 • prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., FF UP v Olomouci
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., LF UP v Olomouci
Členové oborové rady - Sociální lékařství 3letý program (P5128)
 • doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., ZSF JU v Českých Budějovicích
 • Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU v Ostravě
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., LF MUv Brně
 • doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU v Brně
 • doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP v Olomouci
 • doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., FN Olomouc
 • doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.,  MBA, FN Olomouc
 • doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,  MBA, FN Olomouc
 • prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., FF UP v Olomouci
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., LF UP v Olomouci

Informace ke studiu

Akreditace DSP Sociální lékařství byla udělena do roku 2020

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Předpisy pro DSP

Studijní a zkušební řád UP v Olomouci

Směrnice děkana LF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci – postgraduální studium

Směrnice děkana LF UP k Programu podpory začínajících vědecko-výzkumných pracovníků a studentů DSP na Lékařské fakultě UP

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů – zákon o vysokých školách

Studijní a zkušební řád UP v Olomouci

DSP – plán výzkumu

Studijní plán

Studijní plán DSP Sociální lékařství – prezenční (P5161)

Záznam o zkoušce v doktorském studijním programu na LF UP v Olomouci

Povinné a volitelné předměty – oborové (sylaby)

Sociální lékařství a zdravotní politika

Ekonomika a financování zdravotnictví

Zdravotnictví a společnost

Zdravotnický management a kvalita zdravotnické péče

Etika a sociální gerontologie

Sociální aspekty pracovního procesu

Seznamy studentů

Seznam absolventů DSP
Aksenovová Zdenka, MUDr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Dlouhodobé sledování vlivu kochleární implantace na kvalitu života u dětí s vícečetným postižením   Obhajoba 29. 4. 2010
Bellová Jana, Ing., Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví   Obhajoba 29. 4. 2010
Bretšnajdrová Milena, MUDr. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Geriatrická a hospicová péče v okrese Olomouc   Obhajoba 9. 12. 2011
Bulková Veronika, MUDr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Hodnocení kvality péče o pacienty s fibrilací síní a optimalizace nákladů na jejich léčbu   Obhajoba 30. 6. 2011
  Foltýn Ivan, MUDr., Ph.D. prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.Management rozvoje kvality poskytované péče v ordinaci praktického lékaře a implementace systému kvality v procesu diagnostiky a léčby   Obhajoba 12. 12. 2006
  Frey Peter, MUDr., Mgr., Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.Management rozvoje kvality poskytované péče v dermatovenerologické ambulanci a implementace systému kvality v procesu diagnostiky a léčby   Obhajoba 9. 12. 2011
Golisová Jana, MUDr., Ph.D.     doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.Péče o zdraví zaměstnanců na pracovištích s výskytem rizikového faktoru v kontextu managementu ve zdravotnictví   Obhajoba 30. 6. 2011
Horváth Martin, Mgr., PhDr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Aspekty zdravého životního stylu u zdravotníků: Aplikace teorie plánovaného chování   Obhajoba 28. 7. 2008
Charvátová Petra, Mgr., Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.Manažerská (systémová) hlediska zlepšování kvality v nemocnici a jejich praktické aplikace – Metodika sledování nozokomiálních nákaz jako jednoho z indikátorů kvality péče, v návaznosti na mezinárodní akreditace Joint Commission International   Obhajoba 14. 9. 2007
Jurásková Dana, Mgr., Ph.D., MBA prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.Pády pacientů v souvislosti s poskytováním zdravotní a sociální péče   Obhajoba 14. 9. 2007
Juríčková Lubica, PhDr., Mgr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Sociálně-zdravotní problematika opatrovnictví v České republice   Obhajoba 15. 5. 2012
Kalábová Lenka, Mgr., PhD. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.Možnosti intenzifikace a optimalizace činností v nemocnicích   Obhajoba 30. 6. 2014
Klos Robert, Mgr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.E-learning a jeho využití při výuce lékařské a ošetřovatelské etiky   Obhajoba 23. 6. 2011
Líčeník Radim, MUDr., Mgr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zavádění a evaluace klinických doporučených postupů Obhajoba 12. 12. 2013
Lužný Jan, MUDr., Mgr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Sociální, zdravotní a etické aspekty péče o seniory  Obhajoba 29. 4. 2010
  Marx David, MUDr., Ph.D. prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.Mimořádné události při poskytování zdravotní péče (mezinárodní komparace, aktuální situace v ČR, návrh řešení)  Obhajoba 14. 6. 2006
Pastorková Radmila, MUDr., PhD. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Vliv genderu na změnu životního stylu  Obhajoba 30. 5. 2014
Prošková Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D. JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Způsoby regulace povolání ve zdravotnictví  Obhajoba 26. 8. 2015
Svobodová Dita, Mgr., PhD.  doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. Systémy řízení a zajišťování kvality ve zdravotnických zařízeních  Obhajoba 9. 9. 2013
Vašátková Ivana, Mgr., Ph.D. prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.Manažerská hlediska zlepšování kvality v nemocnicích a její praktické aplikace (Sledování a porovnávání kvality ve FN Hradec králové pomoci akreditačních ukazatelů)   Obhajoba 14. 9. 2007
Vévoda Jiří, Mgr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Pracovní motivace a stimulace lékařů a zdravotních sester podle Herzbergovy motivační teorie   Obhajoba 4. 11. 2010
Vlček František, MUDr., Ph.D. doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Řízení lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních podle kompetencí   Obhajoba 29. 4. 2010
Studující DSP Sociální lékařství k 1. 9. 2016
Studenti DSP Sociální lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (jméno a akademický titul)Školitelé studentůTémata dizertačních pracíRočník a forma studia (prezenční nebo kombinovaná)
MUDr. Alena Borikovádoc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.Vliv práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků různých profesních skupin4. ročníkkombinovaná
MUDr. František Honzák PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.Syndrom týraného a zanedbávaného seniora u pacientů hospitalizovaných s duševní poruchou na gerontopsychologických odděleních4. ročník

kombinovaná

Mgr. Ivana Oleckádoc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Zdravotní gramotnost matek s předčasně narozeným dítětem3. ročník

kombinovaná

PaedDr. Dagmar Tučková, Ph.D. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.Systematické review a meta-analýza v oblasti Evidence-Based Medicine3. ročník

prezenční

MUDr. Areta Elischer PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.Systém zdravotně sociální péče o seniory s kognitivním deficitem3. ročník

kombinovaná

PhDr. Mgr. Přemysl Hanákdoc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Etické kodexy v lékařství – historie a současnost3. ročník

kombinovaná

MUDr. Lenka Pešákovádoc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.Přínos pracovně lékařských služeb2. ročník

kombinovaná

 

MUDr. Michaela ŠpačkováMUDr. Radim Líčeník, Ph. D.Tvorba, implementace a evaluace klinických doporučených postupů2. ročník

kombinovaná

Mgr. Marie Doucha, Dis.PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.Kvalita života pacientů s nemocemi a vadami pohybového aparátu1. ročník

kombinovaná

Mgr. Bc. Kateřina JanouškováPhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.Aktuální problematika plodnosti žen: syntéza vědeckých důkazů1. ročník

prezenční

 

Mgr. Adéla Lemrovádoc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.Práva pacientů v ČR – legislativní a etické souvislosti1. ročník

prezenční

Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.