DOBRÁ PRÁCE ve zdravotnictví prostřednictvím kvality, nastavení podmínek a regulace

Cíle a obsahová náplň projektu
 • Návrh projektu společně projednali a vypracovali níže uvedení partneři v rámci své spolupráce v kooperační síti pro zdravotnictví. Tomuto účelu sloužila také diskuse zaměřená na projednání předešlého projektu TRANSFORMACE ve zdravotnictví a dohoda partnerů, že budou pokračovat v další spolupráci založené na principu partnerství rovnoprávných partnerů.

Žadatel: 

 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Praha/ČR, zastoupený předsedou RNDr. Jiřím Schlangerem
 • 1. partner:
  Sjednocený OS služeb ver.di, Zemský obvod Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Drážďany/DE, zastoupený koordinátorem projektů EU Wolfgangem Anschützem
 • 2. partner:
  Sjednocený OS služeb ver.di, Obvod Východní Sasko, Budyšín/DE, zastoupený jednatelkou Heiderose Försterovou
 • 3. partner:
  Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“ (NSZZ „Solidarność“), Region Dolní Slezsko, Sekce ochrany zdraví, Vratislav/PL, zastoupený Ewou Jakimowiczovou
 • 4. partner:
  Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“ (NSZZ „Solidarność“), Region Jelení Hora, Jelení Hora/PL, zastoupený předsedou Franciszkem Kopećem
 • 5. partner:
  Členský odborový svaz ÖGB vida, Vídeň /AT, zastoupený předsedou sekce sociálních a osobních služeb a zdravotnických povolání Willibaldem Steinkellnerem
 • 6. partner:
  Německý svaz odborů (DGB), obvod Sasko, Drážďany /DE, zastoupený referentkou Obvodu DGB Sasko pro záležitosti EU Annou Bernstorfovou
 • 7. partner:
  Nadace Friedricha Eberta, pracoviště ve Varšavě /PL, zastoupena regionálním koordinátorem pro pracovní vztahy a sociální dialog ve střední a východní Evropě Clemensem Rodem
 • 8. partner:
  Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), Brusel/BE, zastoupena generální tajemnicí Carolou Fischbachovou-Pyttelovou
 • 9. partner:
  Univerzita Palackého v Olomouci/ČR, zastoupena paní doc. PhDr. Kateřnou Ivanovou, Ph.D., proděkankou fakulty zdravotnických věd pro vědu a výzkum.
 • Žadatel (nositel projektu) převezme úkoly v oblasti vedení projektu a jeho organizační a finanční realizace. Činnost vedení projektu bude podporovat jeden nadnárodní koordinátor z německé strany. Tento úkol převezme partner č. 1 – OS ver.di, Zemský obvod Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, konkrétně koordinátor projektů EU Wolfgang Anschütz, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a administrace projektů realizovaných s podporou z veřejných zdrojů. Partneři č. 2, 3, 4, 5 a 6 se budou podílet na obsahové přípravě a realizaci jednotlivých akcí. Partneři č. 7 a 8 se budou podílet na schůzích (setkáních) kooperační sítě, realizaci vzdělávacích modulů a na propagaci aktivity. Partner č. 9 vypracuje studii. Vlastní příspěvek (spolufinancování) projektu zajistí žadatel a partneři č. 1 a 7 (bližší informace v podrobném finančním plánu – rozpočtu projektu).
Cílové skupiny
 • Odborové svazy, orgány zastupování zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, zástupci zaměstnanců v rozhodovacích orgánech obchodních společností a zaměstnanci;
 • Zástupci svazů zaměstnavatelů, jednatelé, resp. ředitelé a vedoucí pracovníci zařízení, resp. obchodních společností;
 • Reprezentanti rozhodovacích subjektů na evropské, národní a regionální úrovni, zástupci vědecké a politické sféry, státní správy a samosprávy (veřejné správy);
 • Odborná veřejnost.
Cíle a obsahová náplň projektu

Cílem je zprostředkovat zlepšené poznatky o vývoji pracovních vztahů z evropské perspektivy, zejména se zřetelem na porovnání stavu v zúčastněných státech ČR, SRN, Polsku a Rakousku. Za tímto účelem bude probíhat také výměna informací a zkušeností mezi aktéry působícími v oblasti pracovních vztahů (firmy/podniky, zaměstnanci, politická a vědecká sféra, veřejná správa a samospráva).

V centru pozornosti obsahové náplně navrhovaného projektu je tudíž metodický přístup zaměřený na vypracování „Dobré práce ve zdravotnictví“, přičemž mají být zohledněny závěry Rady EU ministrů práce a sociálních věcí formulované v rezoluci rady na téma „dobrá práce“. „Dobrá práce“ je práce zahrnující participaci, spravedlivé odměňování, BOZP, sociální jistoty, při níž nedochází k diskriminaci. Tento metodický přístup by měl být jednak součástí odpovědi na dopady současné krize, na přetrvávající restrukturalizaci a s ní spojené nedostatky, a jednak by měl také nastínit pozitivní perspektivu budoucí zdravotní politiky zaměřené na podporu inovačních a dynamických zdravotnických služeb ve veřejném zájmu v EU a zahrnovat tyto aspekty:
Analýza pravděpodobných dopadů restrukturalizace prostřednictvím prognóz dalšího rozvoje/vývoje na příkladu nemocničního sektoru: rýsující se nezbytná další redukce lůžkové kapacity, resp. počtu nemocničních zařízení ve strukturálně postižených regionech na jedné straně a růst zdravotnických zařízení prostřednictvím kooperací, fúzí, rozšiřování nabídky poskytovaných služeb a rozsahu ambulantních služeb na straně druhé. Porovnání systémů zaměřených na vytváření humánních podmínek práce a BOZP, zejména se zřetelem na strategie Společenství pro oblast BOZP na období let 2007 – 2012. Analýza výdajů na zaměstnance ve zdravotnictví; vývoj v oblasti odměňování podle veřejných platových systémů a změny tohoto vývoje pod vlivem privatizace a strukturálního vývoje. Aktuální stav úpravy pracovní doby a perspektivy dalších úprav ve smyslu směrnice EU a v rámci předpisů individuálního a kolektivního pracovního práva. Návrhy na zlepšení v oblasti implementace a dodržování právních norem, lepší slučitelnosti rodinného a pracovního života a zvýšení motivace zaměstnanců a jejich spokojenosti s prací. Strategie vyjednávání sociálních partnerů zaměřené na zlepšení pracovních podmínek včetně cíle spočívajícího v prosazení závaznosti kolektivních smluv na vysoké úrovni za účelem prosazení „dobré práce“. Evaluace aktivit zaměřených na aktivní stárnutí a nabídek na opětné začlenění pracovníků do aktivního výkonu povolání. Zahrnutí exemplárních kampaní zaměřených na rovné postavení žen a mužů a boj proti diskriminaci migrantů.

Cíle a obsahová náplň partnerů č. 9 – ÚSL LF UPOL a OSZSP ČR
„Projektoví partneři se dohodli, že kromě seminářů a schůzí vedení kooperační sítě bude zpracována rovněž studie na téma: „Zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) v podnicích v meziregionálním srovnání ČR, PL, DE, AT na příkladech vybraných nemocnic“, která by měla umožnit srovnání různých systémů BOZP a analyzovat také otázku implementace platných norem na podnikové úrovni. K tomuto účelu se podařilo získat za projektového partnera také Univerzitu Palackého v Olomouci, která bude pověřena zpracováním rešerše a provedením dotazovacího šetření v řadách zástupců obchodních vedení nemocničních zařízení, zástupců zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, odborníků na problematiku BOZP a samotných zaměstnanců. Obzvlášť zajímavé je mimo jiné to, jak fungují orgány zastupování zájmů zaměstnanců ve dvou „nových“ členských státech EU ve srovnání se systémem uplatňovaným v ostatních dvou „starých“ členských státech EU.“

Konkrétní úkoly:

 • Srovnání vnitrostátních a evropských systémů a strategií BOZP v zúčastněných státech.
 • Strategie a stav implementace zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) na podnikové úrovni v zúčastněných nemocnicích se zvláštním zřetelem na začlenění zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) do koncepcí péče o zdraví zaměstnanců (health management) a řízení kvality.
 • Kromě dokumentace srovnání jednotlivých systémů by měly být prostřednictvím dotazování zástupců obchodního vedení, zástupců zájmů zaměstnanců na podnikové úrovni, odborníků na BOZP na podnikové úrovni a samotných zaměstnanců získány poznatky o tom, jakých změn chování a poměrů lze dosáhnout prostřednictvím strategie zdravotní péče o zaměstnance (BOZP) na podnikové úrovni. Jaké rozdíly existují ve zkušenostech se systémy zastupování zaměstnanců ve dvou „nových“ členských státech EU oproti systémům uplatňovaných ve „starých“ členských státech EU?
Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.