Sociální lékařství

je důležitou teoretickou základnou pro zdravotnickou praxi, poskytuje na základě sociodemografické analýzy a studia etických zásad vědecky podložené poznatky a metodické návody, jak účinně a kvalitně jednat, organizovat a řídit v oblasti zdravotnické péče. Sociální lékařství představuje v soustavě lékařských věd integrující prvek mezi biomedicínckou vědou a společností. Cílem vědního oboru sociální lékařství a veřejného zdravotnictví je zaměření na studium zdravotní situace a zdravotních potřeb obyvatelstva, na determinanty zdraví a zejména jejich sociální predeterminanty, na způsoby organizování zdravotnických systémů, na možnosti podpory a prevence zdraví, na oblast managementu péče o zdraví, včetně teoretických východisek problematiky klinicky doporučených postupů, managementu zdravotnických zařízení, včetně etických a právních aspektů péče, na oblast ekonomiky a spravedlnosti v péči o zdraví, včetně problematiky zdravotního pojištění, stejně jako na oblast sociologie medicíny a zdravotnictví, včetně sociologie a psychologie zdraví. Obor staví na skutečnosti, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti nejen o medicíně a o řízení její kvality, ale i o řízení, politologii, etice a filozofii, demografii, statistice, ekonomii, právu, managementu, sociologii, psychologii, historii, filozofii, informatice. Této skutečnosti musí odpovídat pedagogická, vědecko-výzkumná i organizační činnost ústavu, včetně jeho personálního zabezpečení.

logo_zvz_usl
Centrum Základních výkonů ve zdravotnictví
logo_ibl
České centrum Evidence-Based Healthcare
Úvodní stránka

Publikační činnost pracovníků USL a VZ

2015

Šerková, D., Marečková, J. (2015). PILOTNÍ HODNOCENÍ OŠETŘOVATELSKÝCH ZÁZNAMŮ UŽITÍM NÁSTROJE Q – DIO. Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc.


Ivanová, J., Tučková, D., Marečková, J., Juríčková, L., Slezák, P. (2015). Komunikace s osobami se specifickými potřebami ve výuce mediků., Medicína pro praxi, 12 21-22.


Lužný, J. (2015). Jsou senioři s duševní poruchou více nemocní a medicínsky náročnější?, Geriatrie a gerontologie, 4(2), 65-69.


Hanák, P., Ivanová, K., Potomková, J. (2015). Hippokrates z Kósu – zakladatel moderní medicíny, Pediatrie pro praxi, 16(3), 201-202.


Klugarová, J., Gregorová, T., Klugar, M., Kertz, R., Marečková, J. (2015). Pathokinesiological changes in the musculoskeletal system in bass guitar players – importance of prevention: a case series and review of literature, Pracovní lékařství, 2015(2), 38-45.


Klugar, M. (2015). Systematická review ve zdravotnictví. Olomouc: Univerzita Palackého.
Jared, C., Klugar, M., Sandrine, D., Dennis, C., Sasja, H., Yturi, J. (2015). Diagnostic test accuracy: methods for systematic review and meta-analysis, International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13(3), 154-162.


Jared, C., Klugar, M., Sandrine, D., Dennis, C., Sasja, H., Yuri, J. (2015). Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition: The Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2015 edition/ supplement: The systematic review of studies of diagnostic test accuracy. Austrálie, Adelaide: The Joanna Briggs Institute.


Tučková, D., Klugarová, J., Klugar, M., Marečková, J. (2015). Hyperbarická a potápěčská medicína 2015; Sborník z XXI. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. XXI.kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn.


Tučková, D., Klugar, M., Sovová, E., Sovová, M., Štégnerová, L. (2015). Hypertenze jako jeden z největším rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění.Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. (IGA_LF_2015_024).


Tučková, D., Klugar, M. (2015). Metodologie sekundárního výzkumu. In Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese (pp. 167-192). Olomouc: Univerzita Palackého.


Tučková, D., Klugar, M., Marečková, J., Klugarová, J. (2015). Synthesis of evidence of diagnostic tests and preventive programs identifying pre-diabetes type 2, Mefanet Journal, 3(1), 16-20.


Tučková, D., Klugar, M., Marečková, J., Klugarová, J. (2015). Diagnostic test accuracy of existing practices identifying type 2 pre-diabetes in children: A systematic review protocol of diagnostic test accuracy. JBI European Symposium – Nottingham 2015. Nottingham.
Aplová, V., Marečková, J., Ivanová, K. (2015). ZDOKONALENÍ VÝUKY ZÁKLADNÍCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ U STUDENTŮ LF UP V OLOMOUCI. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc.


Pospíšilová, J., Aplová, V., Ivanová, K. (2015). Basic procedures in healthcare – innovated education connecting medicine and nursing. Konference Nové trendy v ošetrovateľstve II.. Trnava.


Juríčková, L., Ivanová, K., Dobiáš, M., Honig, P., Vévoda, J. (2015). Alcohol intoxication at deceased elderly: findings from the national study, European Sociological Association, 109-110.


Juríčková, L., Ivanová, K. (2015). Social Work of Public Guardians: A Pilot Study and Education, EASSW – European Association of Schools of Social Work, 133.


Hájek, M., Neuwirtová, I., Tichavská, J., Pudil, R., Klugar, M., Novomeský, F. (2015). XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 12(4), 39-43.


Špačková, M., Nakládalová, M., Líčeník, R. (2015). Klinické doporučené postupy pro medicínu migrnatů a uprchlíků,Pracovní lékařství, 67(3-4), 107-122.


Špačková, M., Líčeník, R. (2015). Klinické doporučené postupy pro medicínu uprchlíků, Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 24(9), 305-308.


Bártlová, S., Brabcová, I., Gutkowska, D., Líčeník, R., Marková, E., Nagórska, M. (2015). Klinické doporučené postupy. InManagement v ošetřovatelské praxi (pp. 181-190). Praha 10: NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny.


Adámek, V., Argayová, I., Boguská, D., Čermáková, K., Čormanič, M., Duková, I. (2015). DOPORUČENÉ POSTUPY V OBLASTI MEDICÍNY MIGRANTŮ U NÁS A VE SVĚTĚ. In Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru III (pp. 222-229). Praha: Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., Praha.


Jared, C., Klugar, M., Ding, S., Carmody, D., Hakonsen, S., Jadotte, Y. (2015). The Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2015 edition/ supplement: The systematic review of studies of diagnostic test accuracy. In Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual 2014 Edition (pp. 1-46). Austrálie, Adelaide: The Joanna Briggs Institute.


Líčeník, R. (2015). Centralizace urgentní a akutní iktové péče. České Budějovíce.


Líčeník, R. (2015). Interprofesionální task-base learning v neurologii. České Budějovíce.


Líčeník, R. (2015). Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. České Budějovíce.


Líčeník, R. (2015). Update on stroke therapeutics – recent developments. East 7 South East England Specialist Pharmacy Services. Londýn.


Líčeník, R. (2015). Oral anticoagulation after intracranial haemorrhage: a survey of UK stroke physicians.. UK Storke Forum. Liverpool.


Líčeník, R. (2015). Neuroprotekce – návrat do budoucnosti. 2nd Acute Ischaemic Stroke Revascularization Meeting. České Budějovíce.


Líčeník, R. (2015). Neuroprotekce u iktů – návrat do budoucnosti. Cerebrovaskulární seminář Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Tábor.


Ivanová, K., Tučková, D., Marečková, J., Juríčková, L., Slezák, P. (2015). Komunikace s osobami se specifickými potřebami ve výuce mediků.. XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI. Olomouc.

2014

Juríčková, L., Ivanová, K., Filka, J. (2014). Opatrovnictví osob s duševní poruchou. Praha: Grada Publishing.


Tučková, D., Olecká, I., Juríčková, L., Ivanová, K. (2014). Kompetence akademických pracovníků – školitelů v doktorském studijním programu ošetřovatelství. In Juríčková, L. Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů (pp. 109-125). Olomouc: Univerzita Palackého.


Líčeník, R. (2014). Doporučené klinické postupy v léčebné a ošetřovatelské praxi. Klinické doporučené postupy v léčebné a ošetřovatelské praxi. České Budějovice.


Líčeník, R., Ubalde, D., Mdzvene, M., Bathula, R., Ngwako, M., Devine, J. (2014). Urgentní péče o pacienty s akutním ischemickým iktem v Northwick Park Hospital v Londýně, Sborník abstrakt z Neurovaskulárního kongresu 2014, 21-22.


Pastorková, R., Juríčková, L. (2014). Specifika přístupu zdravotní a posudkové péče u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, Praktický lékař, 94(4), 201-204.


Lužný, J. (2014). Naše zkušenosti s léčbou behaviorálních a psychologických příznaků trazodonem u pacientek s mírnou nebo středně těžkou Alzheimerovou chorobou, Psychiatria pre prax, 15(3), 118-121.


Lužný, J. (2014). Lůžková hospicová péče v České republice, Sociálno-zdravotnícke spektrum, 2014(1), 2-13.


Lužný, J., Ivanová, K., Juríčková, L. (2014). Non-adherence in seniors with dementia – a serious problem of routine clinical practice, Acta Medica, 57(2), 73-77.


Lužný, J. (2014). Nárůst spotřeby gerontopsychiatrické péče v ČR, Geriatrie a gerontologie, 3(3), 135-141.


Kalábová, L., Křečková, N., Zlámal, J. (2014). Co může praktický lékař poradit svým pacientům při volbě nemocnice?,Praktický lékař, 94(5), 224-229.


Kalábová, L., Křečková Tůmová, N., Ivanová, K., DiCara, V. (2014). Expectations of Czech hospitalized patients on quality of health care, ways to measure and satisfy these expectations, Mitteilungen Klosterneuburg, 64(2), 85-97.


Kalábová, L., Bellová, J., Zlámal, J. (2014). Ekonomické předpoklady poskytování zdravotní péče v ČR, Medicína pro praxi,11(6), Nestránkováno.


Lužný, J., Holmerová, I., Wija, P., Ondrejka, I. (2014). Dementia Still Diagnosed Too Late – Data from the Czech Republic,Iranian Journal of Public Health, 43(10), 1436-1443.


Líčeník, R., Bathula, R., Ngwako, M., Cohen, D. (2014). Terapeutická hypotermie v léčbě akutního ischemického iktu a intracerebrálního krvácení, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77(110), 11-11.


Líčeník, R., Ngwako, R., Parmar, P., Dzvene, M., Ubalde, D. (2014). Mezioborový vzdělávací program zaměřený na iktovou medicínu v Northwick Park Hospital v Londýně, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77(110), 70-70.


Líčeník, R., Dzvene, M., Ubalde, D., Zapletalová, J. (2014). Urgentní péče o pacienty s aktuním ischemickým iktem v Northwick Park Hospital v Londýně, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77(110), 73-73.


Klugar, M., Marečková, J., Klugarová, J., Nytra, I. (2014). The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: partial results of quantitative systematic review. Scaling New Heights: Challenging the Status Quo. 9th Biennial Joanna Briggs International Colloquium. Singapore.


Klugar, M., Marečková, J., Klugarová, J., Nytra, I. (2014). The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: partial results of quantitative systematic review, International Journal of Evidence-Based Healthcare, 12(3), 168-169.


Klugar, M., Klugarová, J., Marečková, J. (2014). Význam Evidence-Based Health Care a systematickývh review pro praxi. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNŮ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY. Rožnov pod Radhoštěm.


Klugar, M., Klugarová, J., Marečková, J. (2014). Základy Evidence-Based Hyperbaric Medicine. Tvorba klinické otázky. MEZINÁRODNÍ WORKSHOP HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNŮ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY. Rožnov pod Radhoštěm.


Juríčková, L., Ondra, P., Ivanová, K., Dobiáš, M., Šnevajsová, E., Pastorková, R. (2014). Intoxikace alkoholem u zemřelých v Olomouckém kraji: analýza a srovnání po deseti letech, Sborník přednášek XXII. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí, 38-39.


Ivanová, K., Juríčková, L., Šnevajsová, E., Mistríková, L., Nechanská, B., Ondra, P. (2014). Development of health status of inhabitants of the Czech Republic and Slovakia in relation to social determinants of health after split-up of former Czechoslovakia, The European Journal of Public Health, 24(2), 139-139.


Juríčková, L., Ivanová, K. (2014). Mental Disorders of Incompetent Adults in the Czech Republic, Mitteilungen Klosterneuburg, 64(9), 50-57.


Juríčková, L., Elischer, A. (2014). Opatrovnictví osob s duševní poruchou. Odborná konference „Jak přistupovat k pacientům s kognitivním deficitem na následné péči? Komplexní zdravotnická péče v podmínkách OLU Paseka“. ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASEKA.


Lužný, J., Ivanová, K., Juríčková, L. (2014). Competency to Legal Acts in Seniors With Mental Disorders, Mitteilungen Klosterneuburg, 64(12), 54-63.


Tučková, D. (2014). Syntéza vědeckých důkazů v oblasti diagnostické přesnosti a screeningových praktik pre-diabetu 2. typu u dětí. 8th international konference of Czech and Slovak faculties of medicine – Mefanet 2014. Brno.


Klugar, M., Klugarová, J., Čáp, J., Marečková, J., Roberson, D., Sirkka, K. (2014). The active aging personal strategies of older adults in Europe: a systematic review protocol of qualitative evidence, JBI Database of Systtematic Reviews and Implemantation Reports, 12(11), 117-126.


Yukari, Y., Klugar, M., Ivanová, K., Oborná, I. (2014). Psychological distress and academic self-perception among international medical students: the role of peer social support, BMC Medical Education, 14(1), 256.


Ivanová, K. (2014). Veřejné zdravotnictví a zdravotní gramotnost. Olomouc: Univerzita Palackého.


Ivanová, K. (2014). Veřejné zdravotnictví pro DSP. Olomouc: Univerzita Palackého.
Vévoda, J. (2014). Motivační faktory v profesi sestry. Edukace pro zdraví. Olomouc.
Marečková, J., Klugar, M. (2014). Afiliované centrum JBI pro systematická review. přednáškové odpoledne Spolku lékařů ČLS JEP. Teoretické ústavy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


Lužný, J., Juríčková, L., Honzák, F., Vanek, P. (2014). Kvalita života u chronicky nemocných. Přednáškové odpoledne spolku lékařů ČLS JEP. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


Ivanová, K., Juríčková, L., Šnevajsová, E. (2014). Nerovnosti ve zdraví v České republice a ve Slovenské republice po roce 1993. Přednáškové odpoledne spolku lékařů ČLS JEP. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


Pastorková, R., Ivanová, K. (2014). Incidence invalidizace v České republice. Přednáškové odpoledne spolku lékařů ČLS JEP. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


Jakešová, P., Dleštíková, H., Klugar, M., Langer, P., Loyka, S., Mazánková, M. (2014). Právní gramotnost v medicíně. Olomouc: Univerzita Palackého.


Tučková, D., Olecká, I., Juríčková, L., Ivanová, K. (2014). Kompetence akademických pracovníků – školitelů v doktorském studijním programu ošetřovatelství. In L. Juríčková (Ed.), Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů (pp. 109-125). Olomouc: Univerzita Palackého.


Tučková, D., Klugar, M. (2014). Synthesis of scientific evidence in a field of diagnostic accuracy and screening practices of pre-diabetes type 2 in children, Masarykova univerzita, 8 33-34.


Tučková, D., Klugar, M. (2014). Mefanet 2014. 8th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine – Mefanet 2014. Brno.


Líčeník, R. (2014). Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. České Budějovíce.


Líčeník, R. (2014). Terapeutická hypotermie. Konference České a Slovenské neurologické společnosti. Ostrava.


Líčeník, R. (2014). Interprofesionální task-base learning v iktové medicíně v Northwick Park Hopsital London. Konference České a Slovenské neurologické společnosti. Ostrava.


Líčeník, R. (2014). Péče o pacienty s akutním iktem v Northwick Park Hospital v Londýně.


Konference České a Slovenské neurologické společnosti. Ostrava.


Líčeník, R. (2014). Terapeutická hypotermie. Cerebrovaskulární kongres Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Mikulov.


Líčeník, R. (2014). Péče o pacienty s akutním iktem v Northwick Park Hospital v Londýně. Cerebrovaskulární kongres Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Mikulov.


Líčeník, R. (2014). Thrombolysis complicated by severe upper airway bleed. European Stroke Organisation-European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy-European Society of Neuroradiology. Bern.


Juríčková, L., Dobiáš, M., Ivanová, K., Ondra, P. (2014). Problematika abúzu alkoholu u zemřelých osob v Olomouckém a Zlínském kraji: pilotní studie, Gnosis Medica, 2014(2), 16-22.


Líčeník, R., Kliková, K., Osinová, D., Doubravská, S., Ivanová, K. (2014). Hodnocení kvality klinických doporučených postupů České neurologické společnosti ČLS JEP, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77(1), 64-69.


Šerková, D., Marečková, J. (2015). PILOT ASSESSMENT OF NURSING RECORDS USING AN INSTRUMENT Q-DIO. Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc.

2013

Zlámal, J., Klugar, M. (2013). Projek PraGraM (Právní gramotnost mediků) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Zdravotnické fórum, 2013(1), 32-35.
Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M. (2013). Výzvy pro personální management všeobecných sester. In A. Pospíšilová (Ed.), J. Straková (Ed.), P. Juřeníková (Ed.), SBORNÍK VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání (pp. 280-287). Brno: Lékařská fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně.
Ivanová, K., Juríčková, L., Gladkij, I. (2013). Medicína a společnost. Olomouc: Univerzita Palackého.
Pastorková, R., Ivanová, K. (2013). Incidence invalidizace v ČR a její genderové rozdělení. XLIII. konference České demografické společnosti. Praha.
Ivanová, K. (2013). Lifestyle and Health. In Ways of Life in the Late Modernity (pp. 105-123). Olomouc: Univerzita Palackého.
Ivanová, K., Hrdličková, Z. (2013). Význam projektu inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci pro nově akreditovaný obor DSP Sociální lékařství. In K. Ivanová (Ed.), R. Klos (Ed.), Z. Hrdličková (Ed.), Sborník příspěvků konference vědeckých prací v oboru Sociální lékařství v rámci projektu Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LFUP v Olomouci (pp. 21-30). Olomouc: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
Pastorková, R. (2013). Možnosti a způsoby výzkumu v oboru posudkové lékařství. In K. Ivanová (Ed.), R. Klos (Ed.), Z. Hrdličková (Ed.), Konference vědeckých prací v oboru Sociální lékařství v rámci projektu Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LFUP v Olomouci (pp. 41-48). Olomouc: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
Pastorková, R. (2013). Lékařská posudková činnost v sociálním zabezpečení. Management lékařské ordinace PLDD. Olomouc.
Ivanová, K., Klos, R., Hrdličková, Z.(Ed.). (2013). SBORNÍK PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍCH DISCIPLÍN NA ÚSTAVU SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKY LF UP V OLOMOUCI Sborník vědeckých prací prezentovaných na závěrečné konferenci projektu. Olomouc: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
Vévoda, J. (2013). Malta.
Líčeník, R., Kliková, K., Osinová, D., Doubravská, S., Ivanová, K. (2013). Evaluation of Quality of Czech Neurology Clinical Practice Guidelines using Agree II Instrument, G-I-N Conference San Francisco 2013, Conference Proceedings, 22(1), 86-86.
Juríčková, L., Tučková, D., Vévoda, J., Ivanová, K., Klos, R. (2013). Evaluation of Blended Learning in the Teaching of Course Public Health and Ethics. Science education for health care professionals across the continuum – 17th annual meeting. St. Andrews, Scotland UK.
Juríčková, L., Vévoda, J., Ivanová, K., Filka, J. (2013). Formal Care about the Incompetent Elderly with Mental Disorder. ESA 2013 Torino. Torino, Italy.
Juríčková, L., Vévoda, J., Ivanová, K., Filka, J., Tučková, D. (2013). Legitimacy of the System of Care for Adults with Mental Disorders Yesterday, Today and Tomorrow (pilot study from the Czech Republic). 3rd Annual Health Transition Conference. Varšava.
Ivanová, K., Juríčková, L., Kliment, P., Smékalová, L., Lužný, J., Špatenková, N. (2013). Advocacy for frail and incompetent elderly. on-line: Lambert Academic Publishing.
Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M., Bártlová, S., Špatenková, N., Prošková, E. (2013). Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, a. s..
Líčeník, R., Kurfürst, P., Ivanová, K. (2013). AGREE II nástroj – překlad do českého jazyka. Olomouc: VUP Olomouc.
Juríčková, L., Vévoda, J., Ivanová, K., Filka, J. (2013). Legitimacy of the system of care for adults with mental disorders: yesterday, today and tomorrow (pilot study from the Czech Republic), 3rd Annual Health Transition Conference, 13-14.
Juríčková, L., Vévoda, J., Ivanová, K., Filka, J. (2013). Formal Care about the Incompetent Elderly with Mental Disorder, ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, 81-81.
Líčeník, R., Kliková, K., Osinová, D., Doubravská, S., Ivanová, K. (2013). Ethical Principles in guidelines, it is never ending story, BMJ Quality and Safety, 22(1), 14-14.
Líčeník, R., Kliková, K., Osinová, D., Doubravská, S., Ivanová, K. (2013). Hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti ČLS JEP, Sborník abstrakt 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské sympozium 2013, 95-95.
Juríčková, L., Ivanová, K. (2013). The System of Care of the Incompetent Persons with Mental Disorder, European Journal of Public Health, 23(1), 55-55.
Juríčková, L., Ivanová, K., Filka, J. (2013). Problems of Public Guardians in the Care of Incompetent Persons, Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries: Book of Abstracts, 31-31.
Vanek, P., Juríčková, L. (2013). Opatrovnictví nezpůsobilých seniorů s duševní poruchou: pilotní studie. Stáří spojuje 2013. Praha.
Ivanová, K., Juríčková, L., Mistríková, L., Pastorková, R. (2013). Dvě společnosti – dvoje zdraví: zdravotní stav české a slovenské populace v kontextu sociálních determinant zdraví. Dvě společnosti – dvě sociologie?. Olomouc.
Juríčková, L., Ivanová, K., Lužný, J. (2013). Institut zbavení způsobilosti k právním úkonům a problematika opatrovnictví senior s duševní poruchou, Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii, 17(2), 44-45.
Klugar, M., Tučková, D., Ivanová, K. (2013). II. Národní workshop PraGraM: Postavení lékaře v právním systému ČR a EU. Olomouc. PraGraM – právní gramotnost v medicíně O CZ.1.07/2.2.00/28.0152
Klugar, M., Ivanová, K., Tučková, D. (2013). II. Mezinárodní workshop PraGraM. Olomouc. PraGraM – právní gramotnost v medicíně O CZ.1.07/2.2.00/28.0152
Klugar, M., Stejskal, P. (2013). Influence of water and high pressure environment on the vagal activity at humans. In M. Hájek (Ed.), P. Došel (Ed.), Sborník přednášek z mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha : 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP : 23.-24. května 2013 Praha (pp. 25-27). Ostrava: Ostravská univerzita.
Klugar, M. (2013). Influence of water and high pressure environment on the vagal activity at humans. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicínyk 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Praha.
Klugar, M., Tučková, D., Vévoda, J., Juríčková, L., Ivanová, K. (2013). New approach to education of medical law. 6th European Public Health Conference Health in Europe: are we there yet? Learning from the past, building the future. Brussels.
Klugar, M., Tučková, D., Vévoda, J., Juríčková, L., Ivanová, K. (2013). New approach to education of medical law, European Journal of Public Health, 23(1), 262-262.
Líčeník, R. (2013). Zavádění a hodnocení klinických doporučených postupů, Univerzita Palackého, Olomouc.
Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M. (2013). Challenge for personal management of nurses. In P. Juřeníková (Ed.), J. Straková (Ed.), A. Pospíšilová (Ed.), Source: VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENERAL NURSES AND WORKERS EDUCATING PARAMEDICAL STAFF (pp. 167-173). Brno: NATIONAL CENTRE OF NURSING AND OTHER HEALTH PROFESSION BRNO-NCO NZO, VINA SK 6, BRNO, 656 02, CZECH REPUBLIC.
Pastorková, R. (2013). Postavení oboru posudkové lékařství v systému lékařských odborností. Konference v Posudkovém lékařství. Praha.
Pastorková, R. (2013). Incidence invalidit v ČR a jejich genderové rozdělení. Konference DSP UP Olomouc. Olomouc.
Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M. (2013). Výzvy pro personální management všeobecných sester. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. Brno.
Yamada, Y., Loureiro, E., Klugar, M., Tancred, A., Ivanová, K., Oborná, I. (2013). Students´ psychological distress in an English program embedded in a medical school in a non-English speaking country, International Journal of Medical Education, 4(prosinec), 260-266.
Svobodová, D. (2013). Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v letech 2011-2012, Florence, 9(6), 14-23.
Svobodová, D. (2013). Quality and safety management in the concept of the healthcare system in the Czech Republic,Progress in Health Sciences, 3(1), 111-118.
Svobodová, D. (2013). Gastronomy nursing care standards improve patients´ safety and care outcomes, European Geriatric Medicine, 4(4), 278-279.

2012

2012
Šipr, K., ŠIPROVÁ, H. (2012). Nechtěné dítě a babyboxy. Jde o účinné řešení?. In B. CHMELÍK (Ed.), Ochrana života XII (pp. 134-136). Trnava: Trnavská univerzita.
Koudelková, H. (2012). Sociální služby poskytované občanům pobírajícím příspěvek na péči v regionu Konicka.
Klugar, M., Zlámal, J. (2012). PraGraM – Právní gramotnost v medicíně. Znalosti pro tržní praxi 2012 s podtitulem Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. Olomouc.
Klugar, M. (2012). Autonomic nervous system and hyperbaric environment;. Mezinárodní workshop potápěčské medicíny. III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy.
Yamada, Y., Ekmann, A., Nilsson, CJ., Vass, M., Avlund, K. (2012). Are acceptance rates of a national preventive home visit programme for older people socially imbalanced?: a cross sectional study in Denmark, BMC Public Health, 12(396), 1-6.
Svobodová, D. (2012). Zavádění a udržování kvality a bezpečí zdravotní péče v zařízeních nemocničního typu na území ČR,Florence, 8(6), 28-34.
Líčeník, R., Ivanová, K. (2012). Clinical practice guidelines as an integral part of undergraduate medical curricula,INCORPORATING THE 4TH SIFEM CONFERENCE, 100-101.
Líčeník, R., Nauta, AP., Ivanová, K., Přeček, J., Osinová, D., Kliková, K. (2012). Ethical principles in guidelines and their evaluation, Global Evidence – Internationl Diversity, 28-29.
Ivanová, K., Líčeník, R. (2012). Innovation of education in the area of clinical practice guidelines. AMEE – konference 2012. Lyon.
Lužný, J., Juríčková, L. (2012). Prevalence of Elder Abuse and Neglect in Seniors with Psychiatric Morbidity – Example from Central Moravia, Czech Republic, Iranian Journal of Public Health, 41(8), 27-32.
Kalábová, L., Křečková Tůmová, N., Zlámal, J. (2012). Faktory, ovlivňující ženy při výběru porodnice a hodnocení kvality poskytované péče, ochota českých žen spolupodílet se na financování zdravotnických služeb, Gynekolog : Časopis ženských lékařů, 21(1), 7-12.
Kalábová, L., Křečková Tůmová, N., Zlámal, J. (2012). Očekávání pacientů v oblasti zdravotních služeb (Prezentace závěrů pilotní studie), Zdravotnictví v České republice, XV(1), 27-30.
Juríčková, L. (2012). Opatrovnictví dospělých osob v České republice (údaje o osobách zbavených způsobilosti nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a analýza výkonu funkce veřejného opatrovníka v těchto krajích), Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.
Suchý, M., Bednařík, J., Líčeník, R. (2012). Obecná část. In Klinické doporučené postupy v neurologii I (pp. 6-40). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Šipr, K., Šiprová, H., Ivanová, K. (2012). Etické a legislativní aspekty ochrany lidského života v ČR. In B. Chmelík (Ed.), Folia Universitatis Tyrnaviensis Vol. XIX (pp. 123-126). Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Šipr, K. (2012). Osobnost a vývoj vědy. Vzpomínka na prof. Jaroslava Pojera. In B. Chmelík (Ed.), Folia Universitatis Tyrnaviensis Vol. XIX. (pp. 39-40). Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Šipr, K., Šiprová, H., Fryšák, Z. (2012). Prospects of patients with the oligosymptomatic primary hyperparathyroidism. 15th International Congress of Endocrinology. Florencie.
Šipr, K., Šiprová, H. (2012). Počátky a význam mezinárodního hnutí na ochranu života. In B. Chmelík (Ed.), Folia Universitatis Tyrnaviensis Vol. XIX. (pp. 82-84). Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Ivanová, K., Nakládalová, M., Vévoda, J. (2012). Pracovní satisfakce všeobecných sester v ČR podle hodnotových distancí,Pracovní lékařství, 64(4), 157-164.
Zlámal, J., Klugar, M. (2012). PRAGRAM – právní gramotnost v medicíně. In P. Slavíčková (Ed.), Znalosti pro tržní praxi 2012(pp. 464-468). Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II.
Pastorková, R. (2012). Posudkové lékařství. Zasedání Vědecké rady České lékařské komory. Praha.
Pastorková, R. (2012). Zpráva o posudkovém lékařství v Čechách. Konference v Posudkovém lékařství. Brno.
IVANOVÁ, K., OLECKÁ, I., POKORNÁ, D., ZIELINA, M. (2012). Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In D. Pokorná (Ed.), J. Sojková (Ed.), Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe (pp. 28-35). Brno: Tribun EU.

2011

Líčeník, R. (2011). Zlaté Hory.
Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M., Marečková, J. (2011). Motivace a pracovní spokojenost všeobecných sester pracujících v ambulancích nemocnic z pohledu Herzbergovy dvoufaktorové motivační teorie. In A. Pospíšilová (Ed.), P. Juřeníková (Ed.), SBORNÍK k VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání (pp. 291-297). Brno: Tribune EU.
Ivanová, K., Olecká, I., Bužgová, R., Jarošová, D. (2011). Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory, Profese on-line, IV(1), 1-5.
Ivanová, K. (2011). Střed, nebo střet zájmů?. XI. tradiční setkání studentů a absolventů Lékařské fakulty UP v Olomouci. Zlaté Hory.
Ivanová, K. (2011). Důstojné stáří v institucionální péči. Autorské sociologické fórum 2011. Bratislava, SK.
Lužný, J., Ivanová, K., Juríčková, Ľ. (2011). Elder Abuse and Neglect Syndrome in Seniors With Psychiatric Morbidity. The 7th European congress on violence in clinical psychiatry. Praha.
Lužný, J. (2011). Syndrom vyhoření. Kongres. Kroměříž.
Lužný, J., Uehara, T. (2011). Quality of life in Mentally Ill Peolpe. In Psychiatric Disorders / Book 1 (pp. 322-333). Rijeka, Croatia: Intech d.o.o., Croatia.
Líčeník, R., Ivanová, K. (2011). G-I-N Kindergarten. A modification of educational programme for undergraduate medical students., Linking Evidence, Policy and Practice. Abstrakt book., 170-170.
Líčeník, R., Ivanová, K., Nauta, AP., Přeček, J., Osinová, D., Kliková, K. (2011). Clinical guidelines as a source of disinvestment recommendations: a case study from England and Wales, Linking Evidence, Policy, and Practice. Abstrakt book., 29-30.
Líčeník, R. (2011). Seoul, Korea.
Líčeník, R., Ivanová, K. (2011). A modification of educational programme for undergraduate medical students.. Guidelines International Network Conference 2011. Seoul, Korea.
Líčeník, R., Ivanová, K., Přeček, J., Osinová, D., Nauta, AP., Kliková, K. (2011). Clinical guidelines as a source of disinvestment recommendations: a case study from England and Wales. Guidelines International Network Conference 2011. Seoul, Korea.
Líčeník, R. (2011). Zlaté Hory.
Líčeník, R., Ivanová, K., Mihál, V., Osinová, D., Přeček, J., Kurfürst, P. (2011). GIN Kindergarten. A modification of educational programme for undergraduate medical students.. AMEE 2011. Vienna, Austria.
Líčeník, R., Přeček, J., Mihál, V., Osinová, D., Kurfürst, P., Ivanová, K. (2011). A modification of educational programme for undergraduate medical students., AMEE 2011 Abstract Book, 283-283.
LASOVSKÁ, A., KRÁLOVÁ, J. (2011). Motivace všeobecných sester ke zvyšování kvalifikace, Profese on-line, IV(1), 11-15.
IVANOVÁ, K. (2011). Sociální determinanty zdraví ve vztahu ke zranitelným etnickým skupinám, obecně a speciálně k Romům. In Kvality života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice (pp. 131-136). Praha: Triton.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J., Haluza, J. (2011). Právo. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., Kralice na Hané.
BELLOVÁ, J., ZLÁMAL, J., MENDL, Z., NAVRÁTILOVÁ, P. (2011). Ekonomie. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., Kralice na Hané.
LÍČENÍK, R. (2011). Střet zájmů a klinické doporučené postupy. XI. tradiční setkání studentů a absolventů LF UP v Olomouci. Zlaté Hory.
LÍČENÍK, R. (2011). An instrument for evaluation of ethical principles in guidelines, Linking Evidence, Policy and Practice. Abstrakt book., 29-30.
LÍČENÍK, R. (2011). Novinky z konference GIN 2011, 3. národní konference o doporučených postupech, 23-23.
LÍČENÍK, R., IVANOVÁ, K. (2011). Sociální determinanty zdraví a jejich hodnocení v klinických doporučených postupech, 3. Národní konference o doporučených postupech, 22-22.
LÍČENÍK, R., NAUTA, AP., KLIKOVÁ, K., MOKROŠOVÁ, K., PŘEČEK, J., OSINOVÁ, D. (2011). Hodnocení kvality klinických doporučených postupů a jejich etické aspekty, 3. Národní konference o doporučených postupech, 18-19.
LÍČENÍK, R., PŘEČEK, J., IVANOVÁ, K. (2011). 3. Národní konference o doporučených postupech. Olomouc. OCZ.1.07/2.2.00/15.0284
LÍČENÍK, R. (2011). Olomouc.
LÍČENÍK, R. (2011). Londýn, Velká Británie.
PASTORKOVÁ, R., IVANOVÁ, K. (2011). Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu – klíčové determinanty zdraví,Zdravotnictví v České republice, 2011(I/XIV), 250-256.
ZLÁMAL, J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J. (2011). Základy managementu. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., Kralice na Hané.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J., BOHANESOVÁ, E. (2011). Podniková ekonomika a management, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. (2011). Základy účetnictví, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. (2011). Marketing, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J. (2011). Základní ekonomické pojmy pro mediky, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. (2011). Ekonomika zubní ordinace, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J., MUSILOVÁ, Z. (2011). Ekonomie, In ESF. Univerzita Palackého.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. (2011). Ekonomika a marketing ve zdravotnictví, In OP. NCONZO.
KLUGAR, M., Stejskal, P., Štěpaník, P. (2011). The activity of autonomic nervous system; New findings in the hyperbaric physiology, Zvládání extrémních situací, 119-120.
KLUGAR, M. (2011). The activity of autonomic nervous system; New findings in the hyperbaric physiology. 4th International Conference „Coping with extreme situations“. Praha.
KLUGAR, M. (2011). The Activity Of Autonomic Nervous System and the saturation of innert gases in human at hyperbaric environment. 44th UHMS Scientific meeting. Fort Worth, Texas.
KLUGAR, M., Stelzer, J., Griffin, M. (2011). Is it possible to motivate children as well as the general population to be more physically active by using technology?. Technology Showcase, Online Lifeline Conference. Valdosta, GA, USA.
KLUGAR, M. (2011). Výzkum v oblasti hyperbarické medicíny v USA (zkušenosti pozorovatele). 10. ročník semináře potápěčské medicíny. Holetín.
KLUGAR, M., Stejskal, P., Štěpaník, P., DRBOŠALOVÁ, V. (2011). The Activity Of Autonomic Nervous System and the saturation of innert gases in human at hyperbaric environment, Undersea and hyperbaric medicine, 11-12.
KLOS, R. (2011). E-learning a jeho využití při výuce lékařské a ošetřovatelské etiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
ŠIPR, K. (2011). K porodnosti a potratovosti v České republice. Evropo, vymíráš! Příčiny a důsledky populační deprese. Olomouc.
ŠIPR, K. (2011). Baby-boxes as a means of preventing poor living conditions of an unwanted child. Yes or no?. 17th General Assembly of Pontifical Academy for Life. Řím.
ŠIPR, K., ŠIPROVÁ, H. (2011). Nechtěné dítě a babyboxy. Jde o účinné řešení?. Ochrana života XII. Sociálna pediatria dnes. Trnava.
VLČEK, F., IVANOVÁ, K., MARX, D., SADÍLEK, P. (2011). Relation of External Appraisal Systems with the Quality of medici Staff Management in Inpatient Health Care Facilities of the Czech Republic, Journal of Law, Economy and Management,1/2011(1), 56-61.
Svobodová, D., Nováková, L. (2011). Pády ve zdravotnických zařízeních, Ošetrovateľský obzor, 8(3-4), 57-58.
Ivanová, K. (2011). Experience from Czech Republic. In Z. Katerniaková (Ed.), I. Rajničová-Nagyová (Ed.), Strengthening Public Health Systems (pp. 44-45). Košice: Equiligria, s.r.o..
Juríčková, L., Filka, J., Ivanová, K. (2011). Identifikace aktuálních problémů ve výkonu funkce veřejného opatrovníka,Kontakt, 1(12), 50-58.
Pastorková, R. (2011). Změny v systému posuzování lékařskou posudkovou službou, jejich nová úskalí a návrh možných směrů. In Aktuality pro lékařskou posudkovou službu (pp. 55-66). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Ivanová, K., Špatenková, N. (2011). Funkcionální ztráta. In Krizová intervence pro praxi (pp. 63-68). Praha: Grada.
Klos, R., Ivanová, K. (2011). Hodnocení závěrečných esejí studentů zdravotnických studijních oborů s využitím metody obsahové analýzy, e-Pedagogium (online), 2011(1), 139-153.

Napsat zprávu

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.